Rahxephon - ?????? Việt Sub (2002)RSS Rahxephon - ?????? Việt Sub (2002)
Rahxephon - ??????
Diễn viên: Đang Cập Nhật
Thể loại: Vi?n T???ng
Thời lượng: (26/26)
Quốc gia: Nh?t Ba?n
Năm phát hành: 2002
Trạng thái: Việt Sub
Thêm phim vào hộp để xem sau
Nội dung: Cu?c s?ng c?a Ayato Kamina, chng sinh vin h?a s? 17 tu?i, b?ng nhin gin ?o?n b?i m?t k? theo di b ?n. Nh?ng chi?n ??u c? xm nh?p thnh ph? v m?t c? my l? xu?t hi?n. M?t cu?c hnh trnh n?i tm ?i tm chnh mnh, khm ph nh?ng b ?n xung quanh c gi huy?n b Reika Mishima, s? th?t v? s? t?n t?i c?a MU c?ng chi?n binh thin th?n RahXephon.
Th? Gi?i Khng Gian Kakumeiki Valvrave.Diễn Viên: Valvrave The Liberator

Th? Gi?i Khng Gian Kakumeiki ValvraveViệt Sub Năm: 2013 (Tập 12/12)

Cu chuy?n x?y ra vo th?i ??i m nh? cc thnh t?u t? cc thnh ph? trong khn gian, 70% nhn lo?i ??u ? s?ng bn ngoi khng gian. Khng gian gi? ???c ki?m sot b?i 2 th? l?c l?n "Lin hi?p quan s? kh?i Dorushia" v "Vnh ?ai h?p ch?ng qu?c Hoa K? ??i ty d??ng" (ARUS). C m?t n??c trung l?p tn Jiouru c n?n cng nghi?p r?t pht tri?n.

Chi?n Tranh V? Tr? Kidou Senshi Gundam Seed.Diễn Viên: Valvrave The Liberator

Chi?n Tranh V? Tr? Kidou Senshi Gundam SeedViệt Sub Năm: 2002 (Tập 50/50)

?y l seri ??u tin m? ra k? nguyn m?i c?a v? tr? (trong anime): Cosmic Era (CE). ?y l th?i ??i m con ng??i ? t?o ra ???c m?t th? h? ng??i bi?n gien - Coordinator. H? mang trong mnh nh?ng t? ch?t tuy?t v?i m con ng??i mong mu?n h?ng bao th? k?: tr c thng minh h?n, th? ch?t kh?e m?nh h?n... Nh? ?, r?t nhi?u Coordinator ? dnh ???c nh?ng v? tr danh gi trong x h?i, ???c nhi?u ng??i v? n?, knh tr?ng. Th? nh?ng, ?? k? l?i l b?n tnh c?a con ng??i. Nh?ng con ng??i bnh th??ng (???c

Unknown2020-06-22 13:13:12

Rahxephon - ?????? Việt Sub (2002)

cuc sng ca ayato kamina chng sinh vin ha s 17 tui bng nhin gin on bi mt k theo di b n nhng chin u c xm nhp thnh ph v mt c my l xut hin mt cuc hnh trnh ni tm i tm chnh mnh khm ph nhng b n xung quanh c gi huyn b reika mishima s tht v s tn ti ca mu cng chin binh thin thn rahxephonrahxephon,xem phim rahxephon,download rahxephon,xem online rahxephon hd,xem rahxephon nhanh,tai phim rahxephon,??????,xem phim ??????,download ??????,xem online ?????? hd,xem ?????? nhanh,tai phim ??????